Od początku powstania tej firmy

Najistotniejszy jest klient

i jego potrzeby.

O nas

Wycena nieruchomości oraz kompleksowe usługi w zakresie analizy rynku nieruchomości.

W ramach prowadzonej działalności świadczymy kompleksowe usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz analizy rynku. Wykonane opracowania spełniają wszelkie wymagania formalno-prawne i merytoryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze standardami zawodowymi opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Profesjonalne podejście, rzetelność, wieloletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje osób współpracujących zapewniają przygotowanie operatów szacunkowych, raportów i analiz na najwyższym poziomie.
Odbiorcami wycen i analiz są banki, przedsiębiorstwa, osoby fizyczne i prawne, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki organizacyjne.
Obszar naszego działania to głównie teren województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Na potrzeby klienta realizujemy zlecenia na terenie całego kraju.

Jak działamy

Do głównych przyświecających
firmie wartości należą

Partnerstwo

Priorytetem jest osiąganie celów klientów, realizując powierzone nam zadania, stawiamy się w roli doradcy i partnera biznesowego, dzieląc się doświadczeniem i wiedzą, wspólnie tworząc optymalne rozwiązania, indywidualnie podchodząc do każdego zlecenia

Dbałość o szczegóły

Powierzone zadania, wykonujemy ze szczególną starannością, zwracając uwagę na najmniejsze detale, aby móc w pełni realizować wyznaczony cel, zawsze działając zgodnie z przepisami prawa oraz standardami zawodowymi.

Bezpieczeństwo i poufność

W trosce o dobro naszych klientów nasze usługi świadczymy zgodnie z zasadami zachowania pełnej poufności. Wszystkie dokumenty przechowujemy z należytą starannością, a informacje nam udostępniane wykorzystujemy wyłącznie do realizacji zlecenia.

Operat szacunkowy, rzetelnie i szybko

Oferta usług

Wyceny wykonujemy na potrzeby

kredytowe, księgowe, sądowe, podatkowe,

ubezpieczeniowe informacyjne.

Dla potrzeb m. in.
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (np. dla banków),
 • ustalenia ceny kupna/sprzedaży, negocjacji cen
 • zamiany nieruchomości,
 • podziału majątku, zniesienia współwłasności,
 • dla potrzeb skarbowo-podatkowych (darowizna, spadek)
 • ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji,
 • ustalenia stawek czynszów dzierżawnych,
 • zarządzania portfelem nieruchomości,
 • wniesienia aportu, sprawozdań finansowych,
 • przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • określenia wartości odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod cele
  publiczne i drogi,
 • zdefiniowania opłat adiacenckich i planistycznych,
 • ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu,
 • określenia kwoty ubezpieczenia lub odszkodowania
 • wyznaczenia wartości odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • określania wartości odszkodowań z tytułu spadku wartości nieruchomości na skutek lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.
Wycenę nieruchomości mieszkaniowych
 • wycena lokali mieszkalnych
 • ieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi
 • nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi
Wyceny gruntów
 • wycena gruntów budowlanych
 • gruntów inwestycyjnych
 • nieruchomości drogowych
 • gruntów i gospodarstw rolnych
 • gruntów leśnych
Doradztwo transakcyjne na rynku nieruchomości
 • doradztwo w zakresie rynku nieruchomości,
 • opracowania efektywność inwestowania w nieruchomości,
 • analizy opłacalności inwestycji,
 • przeglądy optymalnego wykorzystania nieruchomości,
 • prognozy skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczanie przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • określanie wartości na potrzeby indywidualnego inwestora.
Wycenę nieruchomości komercyjnych
 • wycena lokali użytkowych (usługowych i handlowych)
 • nieruchomości usługowych
 • handlowych
 • biurowych
 • magazynowych
 • produkcyjnych
 • hotelowych
 • kopalni
 • stacji paliw
 • terenów inwestycyjnych
Wycenę m.in ograniczonego prawa rzeczowego
 • wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • oszacowanie służebności przesyłu
 • wycena służebności gruntowych
 • kalkulacja służebności osobistych
Honorarium

Honorarium

za wykonanie

operatu szacunkowego

Honorarium za wykonanie operatu szacunkowego, bądź innych czynności zawodowych rzeczoznawcy majątkowego ustalane jest indywidualnie z każdym zleceniodawcą.

Koszt wyceny nie zależy od wartości wycenianej nieruchomości, jest natomiast funkcją nakładu pracy i kosztów towarzyszących.

W szczególności na ostateczną cenę wpływają:
 • stopień skomplikowania pracy (cel wyceny, rodzaj i charakter nieruchomości, ilość niezbędnego czasu niezbędna do sporządzenia opracowania);
 • niezbędne do poniesienia wydatki związane z wyceną (dojazd, przygotowanie dokumentów źródłowych, konieczność wykonania pomiarów, inwentaryzacji)
 • częstotliwość współpracy (istnieje możliwość obniżenia ceny z uwagi na stałą współprace co najczęściej dotyczy inwestorów i deweloperów).

Dopinamy

na ostatni guzik
Strefa Klienta

Każda usługa wyceny nieruchomości wiąże się z przeprowadzeniem wizji lokalnej/oględzin. Analizy rynku i oceny stanu prawnego oraz techniczno-użytkowego. O ile istnieje konieczność również inwentaryzacji.

Dokument wyceny nieruchomości sporządzany jest w formie operatu szacunkowego, będącego opracowaniem w wersji pisemnej. Na życzenie klientów udostępniamy wersję elektroniczną.

Podstawowe dokumenty niezbędne do wykonania wyceny.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:
 • numer księgi wieczystej
 • wypis  i wyrys z ewidencji gruntów
 • ewentualnie wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
Nieruchomość gruntowa zabudowana:
 • numer księgi wieczystej
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 • pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenie budynku do użytkowania
 • dokumenty techniczne zawierające ogólną charakterystykę zabudowy wraz z parametrami technicznymi, opisem konstrukcji oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
 • ewentualnie wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

Dla rynku pierwotnego dodatkowo.

 • umowa ze sprzedającym
 • kosztorys budowlany w przypadku wyceny nieruchomości, po jej wykończeniu
Nieruchomość lokalowa
 • numer księgi wieczystej
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny nabycia
 • nieruchomości, darowizny, postanowienie spadkowe)
 • ewentualnie kartoteka lokalu i budynku

Dla rynku pierwotnego dodatkowo

Dodatkowo
 • umowa ze sprzedającym
 • kosztorys budowlany w przypadku wyceny nieruchomości po jej wykończeniu
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • numer księgi wieczystej (w przypadku gdy lokal ma założoną księgi wieczystą)
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu, zawierające m.in. komu przysługuje prawo do lokalu, jaka jest jego powierzchnia użytkowa i położenie na kondygnacji, numer księgi wieczystej gruntowej
Nieruchomość komercyjna
 • numer księgi wieczystej
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 • pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenie budynku do użytkowania
 • dokumenty techniczne zawierające ogólną charakterystykę zabudowy wraz z parametrami technicznymi, opisem konstrukcji oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
 • ewentualnie wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (podstawa nabycia)
 • umowy najmu lub dzierżawy jeżeli są zawarte,
Adres.

Pomerania Aleksandra Konon
ul. Alfonsa Chmielewskiego 5b
81-721 Sopot
(pokój 22 II piętro)

Masz pytanie?

Porozmawiajmy